ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวปัทมา รัตนวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฯ โดยสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดระนอง ครั้งที่1/2564 ให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ ในบางส่วน และเพื่อทราบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่ และพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 7 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 4 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 9 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ 10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 8 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ และแปลงใหญ่โคเนื้อ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง