ประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง รวม 9 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2564 รวมทั้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ในจังหวัดระนอง สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด