กิจกรรม "ผู้ว่าฯ ชวนปลูกผักสวนครัวกินเองช่วงวิกฤตโควิด-19" วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสุเทพ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมลงพื้นที่แปลงตัวอย่างตามโครงการส่งเสริมการผลิตอาหาร (พืชระยะสั้น) เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ของ ร.ต.อ. บุญเสริม บุญธรรม

หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการพึ่งตนเอง มีแหล่งอาหารในครัวเรือน และช่วยลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแปลงต้นแบบครบทุกหมู่บ้าน และขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงอย่างน้อย 20 ครัวเรือน โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ