ลงพื้นที่หารือแนวทางการรับโอนทรัพย์สินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และนายกเทศมนตรีตำบล จ.ป.ร. เพื่อหารือและขอความอนุเคราะห์รับโอนทรัพย์สินที่ได้รับจากงบประมาณของจังหวัดระนอง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้รับความเห็นชอบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น 4,075,200 บาท ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

{gallery}11May21_1{2gallery}