ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์จำหน่าย” วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม) ให้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์จำหน่าย”