"ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด"วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด

เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก การกำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก ติดตามการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดระนอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด