ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัดวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการบริหารงาน 2.ด้านการบริหารบุคลากร 3.ด้านการบริหารการเงิน 4.ด้านการบริหารธุรกิจ และ 5. ด้านระบบการควบคุมภายในสหกรณ์