ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระนอง เช่น กาแฟ ปลาทูหอม ปลาทูลัง อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ (มังคุด) เพื่อเชื่อมโยงสินค้ากับจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์จำหน่าย”โดยมอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมและกระจายสินค้า