ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้ว
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะมุ
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ
4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง
5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี
6.กลุ่มเกษตรกรทำสวนมังคุดบ้านในวง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ตรงตามความต้องการและเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร