ดื่มนมกันเถอะ “วันดื่มนมโลก" วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันดื่มนม เนื่องใน “วันดื่มนมโลก”

ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2021 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ดังนั้น กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2564 จึงกำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์นม