มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้ว กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะมุ และกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ รวมจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิก และให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 2. การถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนการดำเนินธุรกิจ   3. การส่งเสริมการออม 4. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัด