ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และชี้แจงการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวอติกานต์ วงษณรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายสุนทร โนรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ จุดเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ นายพนม หาญสารจอด ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พร้อมทั้งเข้าแนะนำ ชี้แจง การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรังและสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง