"ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด" วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตรวจเยี่ยม แนะนำ สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

โดยศึกษา แนะนำ การดำเนินงานของสหกรณ์ การลดต้นทุนการผลิตการจัดการน้ำจากพลังงานธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถใช้ทั้งอุปโภค บริโภค การสร้างคันสระน้ำให้มั่นคงสูงขึ้นสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี