ตรวจประเมินเบื้องต้น รอบ Pre-Audit ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า GAP ปี 2564 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับบริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด ตรวจประเมินเบื้องต้น รอบ Pre-Audit ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า GAP ปี 2564 เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีสมาชิกจำนวน 20 ราย เข้าร่วมโครงการฯ มีการดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงและชี้แจงเบื้องต้นถึงข้อกำหนด 8 ข้อ ที่จะต้องปฏิบัติในแปลงเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP