ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้แทนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รวมถึงผู้แทนจากสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การเตรียมความพร้อมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2565 การขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน พร้อมทั้ง การกำหนดแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนแบบบูรณาการ (Ranong Model)