"ประชุมใหญ่สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัดพร้อมมอบข้าวสารช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19" วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้  นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด

โดยแนะนำตามระเบียบวาระการประชุม และการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์ฯได้แจกข้าวสารถุงละ 5 กก. 200 ถุง มูลค่าทั้งสิ้น 34,400 บาท ให้กับสมาชิกสหกรณ์จำนวน 200 คน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19” โดยมีนายฉัตรชัย นคร ประธานกรรมการเป็นผู้มอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง