ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง

โดยมีนายสุธี  ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อติดตามการกำหนดเป้าหมายโครงการฯ ร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระนอง (คทช.จังหวัดระนอง) เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระนอง (คทช.จังหวัดระนอง)  ติดตามผลการดำเนินงานและนำเสนอแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณา การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด และการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับพื้นที่