จัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด
วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (OPP) ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา ณ ห้องประชุมภูธารา อำเภอเมือง จังหวัดระนอง