ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดระนอง ภายใต้แนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดระนอง ภายใต้แนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพบปะและสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกัน และ (2) เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน.2 จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนอง จำกัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้สร้าง “เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดระนอง” เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง“ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.