ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 น.ส.จรรยาวรรณ พูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ น.ส.ดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและการตลาด ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงกาฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำกรณีการจัดทำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพของสมาชิกฯ และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร.