“อบรมการบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์”วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองจัดโครงการอบรม “การบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์” โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กรรมการที่มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ/ ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดระนอง จำนวน 4 สหกรณ์ 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด และ 4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด สหกรณ์ละ 1 คน และสมาชิกสหกรณ์(นำร่อง) ที่เข้าร่วมโครงการฯ สหกรณ์ละ 5 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีแนวทางแก้ไขหนี้ของตนเอง และสามารถวางแผนทางการเงินและเสริมสร้างอาชีพของตนเองได้ ณ ภูธารารีสอร์ท จังหวัดระนอง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง และคุณอภิชัย นาคฤทธิ์ ปราชญ์เกษตรกร สาขาสหกรณ์ จังหวัดระนอง ร่วมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ด้วย