ขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตร วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ภายใต้แนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพบปะและสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ด้วยกัน และ (2) เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเครือข่าย “รวมกันซื้อ” ได้แก่ ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย อาหารสัตว์) สินค้าอุปโภคบริโภค “รวมกันขาย” ได้แก่ กาแฟ ผลไม้ ยางพารา และได้มีการมอบหมายให้สหกรณ์แต่ละแห่งเป็นแม่ข่ายด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง“ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป