เครือข่ายสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลผลิตจากโควิด 19 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง โดยนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการรวบรวมผลผลิตมังคุดสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบ้านบกกราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากไม่มีแม่ค้าเข้ามาประมูลผลผลิตมังคุดของกลุ่มฯ ทำให้ไม่สามารถขายผลผลิตได้ โดยทางสหกรณ์ฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการรับซื้อผลผลิตของกลุ่มฯ กระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ไปยังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3.5 ตัน มูลค่า 77,000 บาท และสหกรณ์มีแผนรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรเพื่อกระจายไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 ตัน และจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 ตัน