จังหวัดระนองปล่อยคาราวานกระจายผลผลิตมังคุดช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์บรรทุกผลไม้ (มังคุด) จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ของจังหวัดระนองและโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ขอสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (ปี 2564) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่าจังหวัดระนองมีสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ของจังหวัดระนอง และโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับการ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ปี 2564) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น 2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด สำหรับเป้าหมาย การกระจายผลผลิตมังคุด จำนวน 100 ตัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาผลผลิตรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคและตลาดปลายทางทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยเครือข่ายของส ำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ สกต.ธกส. และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศขบวนคาราวานฯ ในวันนี้ จะนำผลผลิตมังคุดไปสู่จังหวัดต่าง ๆ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดพิจิตร (2) จังหวัดลำปาง (3) จังหวัดเพชรบูรณ์(4) จังหวัดพิษณุโลก (5) จังหวัดบึงกาฬ (6) จังหวัดเลย และ(7) จังหวัดราชบุรี รวมผลผลิตฯ ทั้งสิ้น 23 ตัน มูลค่า 575,000 บาท