ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เวลา 08.00 น. บุคลากรร่วมกันเคารพธงชาติ และ Morning Talk @ สภากาแฟ ก่อนเริ่มการประชุม