ระนอง อนุมัติเงินกู้ กพส.1.367 ล้านบาทวันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1.367 ล้านบาท ดังนี้ (1) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ รวม 3 แสนบาท ให้กับ (1.1) สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จำนวน 1.5 แสนบาท และ (1.2) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด จำนวน 1.5 แสนบาท เพื่อนำไปให้สมาชิกนำร่องกู้ยืมแก้ไขปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพ และ (2) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ให้กับ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด จำนวน 1.067 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นำไปช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ จำนวน 107 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ หรือฟื้นฟูอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้.