มอบมังคุดแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลระนอง วันที่ 3 สิงหาคม 2556 4 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น มอบมังคุดให้กับ นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 300 กิโลกรัม

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ตามมาตรการปัองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดระนอง