ระนอง ส่งมอบมังคุดโครงการกระจายมังคุดกับกองทัพไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นตรวจเยี่ยม ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการกระจายมังคุดตามโครงการกระจายมังคุดกับกองทัพไทย

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ซึ่งวันนี้สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งมังคุดเกรดคุณภาพ (8-10 ลูก/กิโลกรัม) ให้กับกองทัพไทย จำนวน 9.9 ตัน มูลค่า 299,160 บาท ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองมีเป้าหมายในการกระจายมังคุดทั้งหมด 81 ตัน