“ร่วมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง” วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้อยู่คู่กับ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง