“ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด” วันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายสุธีขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง และนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยแนะนำตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ และเกณฑ์กำกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดระนอง

{gallery}7Aug21{gallery}