“แนะนำติดตามการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด” วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าแนะนำติดตามการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการของสหกรณ์ฯ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง