"ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับเขต" วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นในเขตตรวจราชการที่ 5 และ 6 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการเขตฯ 5 และ 6 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมจะคัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการคัดเลือกให้เหลือสาขาละ 1 คน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับกรมฯ ต่อไป โดยในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองมีผู้เข้ารับการคัดเลือกระดับเขตฯ จำนวน 3 ราย คือ
            1.นายจักรวาล คเชนทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สาขา นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
            2. นางณัชกช นามจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สาขา สนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
            3. นางสาวเจสิญา เกษแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า สาขา พนักงานราชการดีเด่น