ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้ววันที่ 7 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยนายสุเทพ​ ทองคำ​ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม​ 2564 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้ว

ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยท่านสหกรณ์จังหวัดระนอง​ ได้ถือโอกาส​ พบปะ​ พูดคุย​และแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่​ พร้อมให้คำแนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้ 1.การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร​ตามอุดมการณ์​ หลักการ​ วิธีการสหกรณ์​ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ชองการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 2.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกษตรกร 3.บทบาทหน้าที่ของสมาชิกซึ่งถือเป็นเจ้าของกลุ่มเกษตรกร 4.การประชาสัมพันธ์การเป็นสมาขิก​ ประโยชน์​และการช่วยเหลือที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร​ และ 5.การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตการณ์​โควิด-19