ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง  วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยมีนายสมจิตร เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภาระของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมพิจารณาโครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์(ภาคเกษตร) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2566