ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564  วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป