“ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ” วันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ให้บริการวิชาการ ให้บริการแผ่นพับเรื่องอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ แผ่นพับการบริหารจัดการกลุ่ม

ณ จุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง