ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร. วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 น.ส.จรรยาวรรณ พูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ      กลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร.

ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้

             1. แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร

             2. แนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มเกษตรกรมีแผนดำเนินธุรกิจรวมรวมผลผลิต ธุรกิจกาแฟ 3 in 1 และธุรกิจสินเชื่อ