สหกรณ์จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด วันที่ 13 กันยายน 3564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสุเทพ ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เข้าเยี่ยมเยียนสอบถามผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด

ต่อผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อแนะนำให้สหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่จะออกนอกกรอบ และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกไว้
โดย สอ.ครูระนอง จำกัด ปีบัญชี 30 ก.ย. ธุรกิจหลัก สินเชื่อ และรับฝากจากสมาชิกจากการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับชั้น 1 มาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ ปริมาณธุรกิจ จำนวน 794,205,739.14 บาท สมาชิกใช้บริการกับสหกรณ์ 100% สหกรณ์ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน