ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด

โดยร่วมหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้สหกรณ์ได้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดถึงคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ป้องกันการเกิดปัญหาการดำเนินที่ออกนอกกรอบของกฎหมาย ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด

         ซึ่ง สอ.โรงพยาบาลระนอง จำกัด มีสมาชิกจำนวน 732 คน ปีบัญชี 30 กันยายน ธุรกิจหลัก คือ สินเชื่อ และรับฝากเงินจากสมาชิก ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ การจัดระดับชั้น ชั้น 1 การประเมินจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับชั้น 1 สมาชิกร่วมทำธุรกิจ 100% เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินงานปกติไม่เกิดปัญหาข้อบกพร่องแต่ประการใด