“ตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด” วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ซึ่งสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด มีสมาชิก 882 คน ปีบัญชี 31 มีนาคม ผลการดำเนินงาน ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 248,415.61 บาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจจัดหาสินค้ามา จำหน่าย (อาหารสุกร ปัจจัยการผลิต) ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรับฝากเงิน ทั้งนี้ได้แนะนำการติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิก ให้มีการวางแผนการติดตามและจัดชั้นลูกหนี้สมาชิก เร่งรัดการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดถึงคำสั่งของนายทะเบียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน