ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระนอง

โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวนกว่า 16 โครงการ 4 ประเภท ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน 10 โครงการโครงการพัฒนาด้านเกษตร จำนวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ และโครงการด้านสวัสดิการการศึกษา จำนวน 1 โครงการ