122427

ประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อติดตามการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง และรับทราบ ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภายใต้กรอบ ภารกิจ 6 ด้าน