232005

ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564/2565" วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564/2565 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

เพื่อรับทราบผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564/2565 ซึ่งจังหวัดระนองมีสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด และ สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด  โดยที่ประชุมพิจารณาเสนอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เข้าการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคต่อไป