109962

วิทยากรในการประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของสมาชิก” วันที่ 25 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของสมาชิก” ตามโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

ตามมาตรา 49 (6) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง