236107

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564  วันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายสมศักดิ์  บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดระนองได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  ลำดับที่ 1 ระดับเขต และลำดับที่ 18 ระดับประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปี 2564 สหกรณ์เข้มแข็ง) ดังนี้ 1. จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อย่างมีคุณภาพ 2. ปิดบัญชีประจำปีได้ทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 3. มีกำไรประจำปีทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4. ไม่มีการทุจริตทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ 5. ชำระบัญชี 25% ของที่เลิกทั้งหมด และนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกัน “ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่ผ่านมา”