81484

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ ร 25 พัน 2 จำกัด  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ร 25 พัน 2 จำกัด

โดยร่วมหารือกับฝ่ายจัดการเพื่อให้สหกรณ์ได้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดถึงคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาการดำเนินงานที่ออกนอกกรอบของกฎหมาย ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด

       ซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 2 จำกัด มีสมาชิกจำนวน 272 คน ปีบัญชี 30 กันยายนของทุกปี ธุรกิจหลัก คือ สินเชื่อ และรับฝากเงินจากสมาชิก ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ การจัดระดับชั้น ชั้น 1 สหกรณ์มีผลการดำเนินงานปกติไม่มีข้อบกพร่อง