273553
เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์​ บุญโยม​ สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วย นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียน เกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรพื้นที่อำเภอกระบุรี จำนวน 1 ราย คือ นายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ์
ปัจจุบันประกอบอาชีพทำสวนผลไม้แบบอินทรีย์ การผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก โดยปัจจุบันหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุด ได้มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักเพื่อเตรียมการใส่ปุ๋ย มีการตัดแต่งกิ่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นมังคุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลผลิตต่อไป