S 23781506

ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย น.ส.จรรยาวรรณ พูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่านระบบบริหารเงินทุน กระบวนการขอกู้ การติดตามการใช้เงินกู้ การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยใช้วิธีการ จัดสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564