215967

"ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด"  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม​2564

โดยท่านสหกรณ์จังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุม ภูธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง

         สหกรณ์จังหวัดได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกโดยการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ทั้งในระดับสมาขิกและระดับองค์กร สหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐาน ระดับชั้น การดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความสามารถในการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง พร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกซึ่งถือเป็นเจ้าของสหกรณ์ สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุดมการณ์​ หลักการ วิธีการสหกรณ์​ การเข้าร่วมประขุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบการเงิน จัดสรรกำไรและแผนปฏิบัติงานและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในรอบบัญชีถัดไป เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ