1 1

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ มอบหมายให้นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2564

เพื่อรายงานผลการดำเนินการและพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระนองมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมโครงการฯและได้รับการช่วยเหลือ 16 ราย กุ้งจำนวน 80 ตัน มูลค่า 1,600,000 บาท  ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม